Misija 

Misija preduzeća treba da definiše zašto preduzeće treba da postoji. Misija preduzeća predstavlja osnovni okvir poslovanja i razvoja. Prilikom pisanja misije treba biti kreativan i pri tom voditi računa da bude određena: svrhom postojanja, strategijom dejstva, pokretačkim polugama koje pokreću zaposlene i standardima ponašanja.

Primeri misije:

Mercator: Svojom ponudom proizvoda i usluga za svakodnevnu upotrebu stvoriti najbolje uslove za potrošače. Uz stručne i motivisane radnike pružiti najbolju uslugu i prijatnu kupovinu potrošačima u ugodnom okruženju. Rastom i dobrim poslovanjem osigurati dobit za Kompaniju. Posredstvom naših akcija doprineti poboljšanju kvaliteta života u društvenom i prirodnom okruženju.

SEVER – Subotica: Snabdevanje potrošača proizvodima potrebnog i dovoljnog kvaliteta, obezbeđenje kvaliteta života zaposlenih i zadovoljenja društvenih potreba.

IIS – Istraživački i tehnološki centar u Novom Sadu:  Preduzeće ITC je preduzeće u razvoju koje teži zadovoljenju potreba osnivača i deoničara, unapređenju njihovih procesa rada, zadovoljenju potrošača i obezbeđenja kvaliteta života i uslova društvenih potreba.

Vizija

Vizija treba da bude tako sastavljena da jasno pokazuje kuda preduzeće ima nameru da se kreće.

Primeri vizije:

MPC Holding: Naša vizija je da budemo sinonim za kompaniju koja stalno postavlja više standarde kako u oblasti poslovanja, trgovine i investicija, tako i u oblasti življenja i koja, ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih i predviđa i kreira. Da budemo sinonim za kompaniju koja posluje u dosluhu s vremenom koje dolazi.

Mercator: Biti vodeći trgovinski lanac prehrambenih proizvoda i proizvoda za svakodnevnu upotrebu u domaćinstvu (market program) u Jugoistočnoj Evropi.

 

Ciljevi

Ciljevi preduzeća određuju težnje preduzeća u postupcima zadovoljenja misije preduzeća, željena buduća stanja i rezultate koje je potrebno ostvariti planiranim i organizovanim aktivnostima struktura preduzeća. Ciljevi predstavljaju primarnu plansku odluku u postupku razvoja preduzeća.

Ciljevima su podređene sve druge planske odluke i pojedinačni planovi i programi.  Ciljevi su najznačajniji pokretači ukupne aktivnosti preduzeća i sredstvo kontrole efikasnosti rada.

Ciljevi se, u odnosu na vremensku odrednicu, mogu podeliti na:

 • kratkoročne koji se odnose na period do jedne godine
 • srednjoročne koji obuhvataju vremenski interval od jedne do pet godina
 • dugoročne koji se odnose na vremenski period duži od pet godina

Ciljevi, takođe, mogu biti osnovni (opšti) kao što su: kvalitet života zaposlenih, opstanak i razvoj preduzeća na tržištu i sl.; i posebni (specifični) kao što su: rast udela preduzeća u tržitu, rast društvene odgovornosti, ostvarivanje uslova za izgradnju imidža preduzeća itd.

Svaki ispravno iskazan cilj mora da sadrži odgovore na pitanja:

 • Šta je željeni ishod?
 • Koji se uslovi moraju ispuniti za njegovu realizaciju?
 • Po kom standardu se određuje uspešnost realizacije cilja?

Iz svega iznetog, dolazi se do zaključka da ciljevi moraju biti:

 • Određeni
 • Merljivi i
 • Da opisuju rezultat koji je vidljiv za zaposlene.

 

Primeri loše definisanih ciljeva:

 • Povećati proizvodnju u narednom periodu
 • Povećati udeo na tržištu
 • Smanjiti zagađenje

 

Primeri dobro definisanih ciljeva:

 • Povećati obim proizvodnje u 2007. godini za 5,8% u odnosu na 2006.
 • U periodu od dve godine dostići udeo na domaćem tržištu od 125% u odnosu na 2006.
 • U 2007. godini smanjiti emisiju štetnih gasova za 15% u odnosu na 2006.

Kao što se vidi iz loše definisanih ciljeva, oni niti su određeni (ne postoji konkretizacija), niti merljivi (nemaju iskazanu referentnu vrednost na osnovu koje se može pratiti stepen ostvarenosti ciljeva) niti opisuju rezultat vidljiv za zaposlene, dok je situacija kod dobro definisanih ciljeva sasvim drugačija. Oni su određeni (vremenski i u ovom slučaju kvantitativno), merljivi su (u ovom slučaju, procentualno su definisane vrednosti koje treba ispuniti realizacijom cilja), te se može utvrditi stepen njihovog ostvarenja. Takođe, vidljiv je i rezultat ostvarenih ciljeva (ostvarivanje većeg profita kompanije, stvoriti zdraviju životnu sredinu…).