OHSAS manSa porastom svesti o zančaju ljudskih resursa i njihovom doprinosu vrednosti organizacije, sve više raste i svest o potrebi upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S). Koliki se značaj pridaje ovoj oblast govori i to da države, zakonskim putem propisuju da organizacije moraju identifikovati opasnosti i štetnosti, utvrditi visinu rizika koji se mogu javiti, upravljati njima i sprovoditi konstantne mere za smanjenje njihovog uticaja.

Za efikasno primenjivanje zakona iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i drugih neophodnih mera zaštite, pojavila se potreba za sistemskim pristupom upravljanja u ovoj oblasti. Sistemski pristup upravljanja u OH&S oblasti obezbeđuje primenu svih neophodnih mera za bezbedan rad ćime se štite, kako sami zaposleni, tako i organizacija.

Prepoznajući problematiku bezbednosti i zdravlja na radu, formirana je OHSAS projektna grupa kako bi kreirala jedinstveni pristup upravljanja u OH&S oblasti. Bazirano na dotadašnjoj najboljolj praksi i postojećim standardima, 1999. godine objavljena je serija standarda OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment Series).

OHSAS 18001:2007  je predstavljao standard koji definiše zahteve za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Cilj standarda je bio da se uspostavi kontrola nad rizicima koje nose štetnosti i opasnosti, a samim tim i obezbedi kontinuitet poslovanja organizacije…

U toku 2018. godine je objavljen novi standard za sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – ISO 45001. Novi standard ISO 45001:2018 je zamenio postojeći OHSAS 18001.

Opšti cilj standarda ISO 45001:2018 ostaje isti i mnoge od tema iz OHSAS 18001 se prepoznaju i u novom standardu. S obzirom da je došlo do promena u pravilima za razvoj međunarodnih standarda i ovde se stavlja jači akcenat na kontekst organizacije, kao i na jaču ulogu top menadžmenta i liderstva.

Standard ISO 45001:2018 insistira da aspekti bezbednosti i zdravlja na radu budu oličeni u ukupnom sistemu upravljanja organizacijom i zahteva mnogo jaču podršku menadžera. To predstavlja veliku promenu za organizacije kod kojih je odgovornost za bezbednost i zdravlje na radu delegirana na jednog menadžera umesto da je upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu integrisano u sve operacije u okviru organizacije.

Kao i prethodni i standard ISO 45001:2018 je primenljiv na sve organizacije. Organizacija koja primenjuje ovaj Standard može biti sertifikovana od strane sertifikacionog tela, a na osnovu pozitivne ocene, organizacija dobija sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima standarda.

ISO 45001:2018 je kompatibilan sa standardima ISO 9001 i ISO 14001 te ga je moguće lako integrisati sa njima, a integracijom ova tri standarda, oprganizacija može razviti svoj Integrisani sistem menadžmenta (IMS).