Zahvaljujući timu ljudi koji sarađuje, sa višegodišnjim iskustvom kako u radu sa malim, tako i sa velikim sistemima, tenutno smo u mogućnosti da Vam pružimo kvalitetne usluge, sistemskim pristupom, iz sledećih oblasti:

 • Projektovanja organizacije
  • Snimanje stanja
  • Reorganizacija
  • Optimizacija
  • Utvrđivanje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova
  • Opisi poslova
  • Projektovanje sistema nagrađivanja zaposlenih i sistema upravljanja pomoću ciljeva
  • Modelovanje bizinis procesa i mapiranje
  • Podrška osnivanju zavisnih društava i uspostvaljanje procesa kontrole zavisnih društava…
 • Implementacije sistema menadžmenta:
  • Prema standardu ISO 9001:2008 (Sistem menadžmenta kvalitetom)
  • Prema standardu ISO 14001:2004 (Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine)
  • Prema standardu OHSAS 18001:2007 (Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu)
  • IMS
  • Usluge internih provera sistema menadžmenta
 • Procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, a u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Izrade biznis planova
 • Web dizajna
 • Projektovanja web baziranih aplikacija

Za  dobijanje više informacija o pružanju usluga budite slobodni da nas kontaktirate. Više informacija o kontakt podacima možete naći na kontakt stranici.