Eco planetNa svetskoj sceni se u proteklom periodu sve više raspravljalo i iskazivala zabrinutost za očuvanjem životne sredine i održivog razvoja. Rasprave na tu temu ne jenjavaju ni danas. Rezultat aktivnosti koje se tiču zaštite životne sredine jesu razni međunarodni sporazumi, deklaracije, zakoni, standardi, kao i promena svesti o očuvanju životne sredine kod pojedinica…

Bez obzira na to da li su uključene u međunarodnu razmenu proizvoda, usluga i informacija ili da svoju delatnost obavljaju samo na lokalnom nivou, na organizacije se vrši uticaj preko zakonodavstva i raznih zahteva koje propisuju državni organi i međunarodne institucije, odnosno ispunjenosti zahteva za upravljanje zaštitom životne sredine (ZŽS) od strane zainteresovanih strana. U navedenoj konstalaciji, sve više organizacija preduzimaju aktivnosti za ocenu sopstvenog učinka ZŽS.

Provere koje organizacija sprovodi sa ciljem ocene sopstvenog uticaja na ZŽS ne znače obavzno i da će one ispuniti zakonske i druge norme. Da bi bili efektivni, preispitivanja i provere treba sprovoditi u okviru strktuiranog sistema upravljanja koji je integrisan u okviru organizacije.

Međunarodni standaradi za upravljanje ZŽS predviđeni su da organizacijama obezbede elemente efektivnog sistema ZŽS.  Oni se mogu integrisati sa ostalim sistemima menadžmenta i na taj način pomoći organizacijama da postignu i ciljeve zaštite životne sredine i ekonomske ciljeve.

ISO 14001:2015 definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. On sadrži samo one zahteve koji se mogu objektivno proveriti što znači da ispunjavanje tih zahteva mora biti dokumentovano. S obzirom da su defnisani zahtevi generičkog tipa bez obzira na vrstu i veličinu organizacije, ovaj standard može da primenjuje veliki broj organizacija.

Uvažavajući zahteve standarda ISO 9001, ISO 14001 ostavlja mogućnost da se implementira odvojeno ili integracijom sa ISO 9001 razvojem Integrisanih sistema menadžmenta (IMS).

Standard ISO 14001, jedan od najviše korišćenih ISO standarda, prošao je kroz proces revizije. Nova, ažurirana verzija standarda je objavljena u septembru 2015. godine.

Standard ISO 14001:2015 daje odgovor na najnovije trendove i osigurava kompatibilnost sa drugim standardima sistema menadžmenta kao što je ISO 9001.

Nova verzija standarda (ISO 14001:2015) sadrži zahtev da se razume kontekst organizacije (kako same organizacije, tako i okruženja) kako bi se bolje upravljalo rizicima, sa većim naglaskom na lidere u organizaciji koji treba da promovišu upravljanje zaštitom životne sredine u organizaciji. Pored navedenog, novom verzijom standarda, napravljen je pomak ka unapređenju performansi zaštite životne sredine, umesto unapređenja sistema menadžmenta.

Sertifikovanim organizacijama je ostavljeno tri godine, od momenta objavljivanja nove verzije standarda, za usklađivanje postojećeg sistema menadžmenta zaštitom životne sredine sa zahtevima standarda ISO 14001:2015.