Polazeći od savremene teorije planiranja u uslovima tržišnog privređivanja, predlaže se da biznis plan firme ima dva komplementarna segmenta, i to: segment uvodnog dela plana i segment osnovnog teksta plana.

 1. Segment uvodnog dela plana treba da sadrži:
  • formulisan naziv biznis plana (na naslovnoj stranici), uz navođenje naziva firme kao nosioca i mesta i datuma njegove izrade;
  • prikladne i overene tekstove (na narednoj stranici) o autorima biznis plana i njegovom prihvatanju od strane nadležnog upravnog organa firme;
  • sadržaj biznis plana (na posebnoj stranici), raščlanjen na delove i njihove elemente; i
  • rezime biznis plana (takođe na posebnoj stranici), sa navođenjem bitnih obeležja firme i osnovnih obeležja i rezultata pripremljenog biznis plana.
 2. Segment osnovnog teksta biznis plana potrebno je da ima sledeću strukturu:
  1. Ostvarenja i mogućnosti daljeg razvoja firme (elementi: opis dosadašnjeg rada i razvoja; struktura i tržišna vrednost raspoloživih sopstvenih osnovnih sredstava; model primenjene organizacije i struktura zaposlenih radnika; bonitet firme u poslednje dve godine; karakteristike menadžerskog tima i razvojne mogućnosti firme u odnosu na gransku konkurenciju);
  2. Projekcija razvoja firme u narednom periodu (elementi: izbor i opis baznih ideje; identifikacija proizvoda/usluga; struktura i delovanje matične konkurencije; determinisanje razvoja obima proizvoda/usluga u planskom periodu; konkretizacija tržišta prodaje; definisanje tržišta nabavke);
  3. Plan tehnologije i organizacija rada (elementi: izbor i opis tehnologije proizvodnje/usluga; prikaz ključnih faza planirane tehnologije; ekološke implikacije tehnologije i zaštita na radu; planirani broj novozaposlenih radnika; model organizacije rada i struktura zaposlenih u planskom periodu i njihova obuka);
  4. Plan materijalne osnove rada (elementi: situacioni plan objekta za proizvodnju/usluge; namena obuhvaćenih poslovnih objekata; izgradnja i potrebne adaptacije objekta; potrebna proizvodna/uslužna oprema – postojeća i nova);
  5. Projekcija ostvarivanja planiranog razvoja (elementi: dinamika realizacije investicionih aktivnosti; vođenje investicionih aktivnosti);
  6. Finansijska analiza planiranog razvoja (elementi: predračun ukupnih ulaganja u osnovna i obrtna sredstva; i predračun novih ulaganja: konstrukcija finansiranja novih ulaganja; obračun predviđenog kredita; projekcija prihoda u planskom periodu; projekcija rashoda u planskom periodu; projekcija bilansa uspeha u planskom periodu);
  7. Ocena planiranog razvoja (elementi: statička ekonomska ocena projekta; ocena finanasijskog toka sredstava; dinamička ekonomska ocena projekta; ocena rizika projekta; društvena ocena projekta; zaključna ocena projekta).