RizikZa svaku kompaniju u toku izvršavanja poslova (na domaćem ili međunarodnom tržištu) postoji mogućnost nastupanja nepredvidivih događaja koji mogu direktno uticati na ostvarivanje očekivanih rezultata. 

Rizik sa svojim štetnim posledicama može onemogućiti uspešno poslovanje i negativno uticati na očekivane poslovne rezultate u razmeni dobara i usluga. Politika osiguranja od rizika, kod savremenih kompanija, predstavlja sastavni deo poslovne politike. Spoznaja rizika, uzroka njihovih pojava i posledica koje prouzrokuju, bitan je uslov za sprečavanje mogućih šteta. Sprečavanje mogućih šteta se postiže odgovarajućim instrumentima i načinima odgovora na rizike.

Različiti autori različito definišu pojam rizika. Takođe postoji više različitih definicija rizika u zavisnosti sa kog aspekta se isti posmatraju. Jedno je zajedničko za sve definicije, a to je da: Rizik predstavlja događaj koji može uticati na postizanje definisanog poslovnog cilja.

S obzirom da se termin rizika najviše vezivao za bankarski i sektor osiguranja, rizik se ranije najčešće posmatrao kao negativna pojava. Za razliku od prošlih vremena, danas se rizik posmatra kao odstupanja od željenog stanja koje može imati pozitivne i/ili negativne efekte na postizanje ciljeva (ISO 31000:2009).

U odnosu na aspekt sa kojeg se posmatraju, podelu rizika je moguće izvršiti na više različitih kategorija:

 1. Sa aspekta prenosivosti, rizici mogu biti:
  1. prenosivi
  2. neprenosivi
 2. Po Bazelskoj konvenciji (Basel II), rizici se dele na:
  1. sistemske
  2. strategijske
  3. rizik reputacije
  4. rizik likvidnosti
  5. pravni/politički rizik
 3. Ako govorimo o spoljnotrgovinskom poslovanju, najčešće korišćena podela poslovnih rizika obuhvata:
  1. robne rizike
  2. finansijske rizike
  3. političke rizike…